Pravila i uslovi

Posledno ažuriranje: ноември 29 2023

Pred da go koristite https://lepsoncendan.com („Usluga“) upravuvana od Lep sončen dan („nie“, „nie“ ili „našite“), ve molime vnimatelno pročitajte gi ovie uslovi za koristenje („Uslovi“, „Uslovi za koristenje“) .

Vašiot pristap i koristenje na Uslugata e usloveno od vašeto prifaḱanje i usoglasenost so ovie Uslovi. Ovie Uslovi se odnesuvaat na site posetiteli, korisnici i drugi koi pristapuvaat ili ja koristat uslugata.

So pristap ili koristenje na Uslugata, se soglasuvate da bidete obvrzani so ovie Uslovi. Ako ne se soglasuvate so koj bilo del od Uslovite, ne smeete da pristapite do Uslugata.

Intelektualna sopstvenost

Uslugata i nejzinata originalna sodržina, karakteristiki i funkcionalnost se i ḱe ostanat ekskluzivna sopstvenost na Lep sončen dan i nejzinite davateli na licenca.

Linkovi do drugi veb-lokacii

Našata usluga može da sodrži linkovi do veb-lokacii ili uslugi na treti lica koi ne se vo sopstvenost ili kontrolirani od Lep sončen dan.

Lep sončen dan nema kontrola i ne prezema odgovornost za sodržinata, politikite za privatnost ili praktikite na veb-lokaciite ili uslugite na treti strani. Vie dopolnitelno potvrduvate i se soglasuvate deka Lep sončen dan nema da bide odgovoren, direktno ili indirektno, za kakva bilo šteta ili zaguba nastanata ili navodno nastanata kako rezultat na ili vo vrska so upotrebata ili potpiranjeto na koja bilo sodržina, stoka ili usluga dostapni na takvi ili preku veb-stranicite ili uslugite.

Ve sovetuvame da gi pročitate uslovite i pravilata i politikite za privatnost na veb-lokaciite ili uslugite na treti strani što gi posetuvate.

Prestanok

Može vednaš da go prekineme ili suspendirame pristapot do našata Usluga bez izvestuvanje ili odgovornost od koja bilo pričina, vklučitelno, no ne ograničuvajḱi se na, dokolku gi prekršite Uslovite.

Site odredbi od Uslovite koi po svojata priroda treba da go preživeat raskinuvanjeto, vklučitelno i odredbite vo vrska so sopstvenosta, odrekuvanjata od garancijata, obesštetuvanjeto i ograničuvanjeto na odgovornosta, ḱe preživeat prekinuvanje.

Odrekuvanje

Ja koristite uslugata na vaš sopstven rizik. Uslugata se obezbeduva na osnova „KAKO ŠTO E“ i „KAKO DOSTAPNO“. Uslugata e obezbedena bez kakvi bilo izrečni ili implicitni garancii, vklučuvajḱi, no ne ograničuvajḱi se na implicitnite garancii za prometlivost, soodvetnost za odredena cel, neprekršuvanje ili normalno izvršuvanje.

Nadležen zakon

Ovie odredbi i uslovi se ureduvaat i tolkuvaat vo soglasnost so zakonite na Slovenija, bez ogled na nivnite odredbi za sudir na zakoni.

Našeto neiskoristuvanje na koe bilo pravo ili odredba od ovie Uslovi nema da se smeta za otkažuvanje od takvoto pravo. Ako sudot utvrdi deka nekoja odredba od ovie Uslovi e nevažečka ili neprimenliva, preostanatite odredbi od ovie Uslovi ḱe ostanat vo sila. Ovie Uslovi go sočinuvaat celiot dogovor meǵu nas vo vrska so našata Usluga i gi zamenuvaat i zamenuvaat site prethodni dogovori što može da gi imame edni so drugi vo vrska so Uslugata.

Promeni

Go zadržuvame pravoto, po naša diskrecija, da gi promenime ili zamenime ovie Uslovi vo sekoe vreme. Ako promenata e materijalna, ḱe se obideme da obezbedime izvestuvanje najmalku 30 dena pred da stapat na sila novite uslovi. Nie ḱe utvrdime što pretstavuva materijalna promena po naše diskreciono pravo.

Prodolžuvajḱi da pristapuvate ili da ja koristite našata Usluga otkako ovie promeni ḱe stapat na sila, se soglasuvate da bidete obvrzani so promenetite uslovi. Dokolku ne se soglasuvate so novite uslovi, prestanete da ja koristite uslugata.

Pišete ni

Ako imate kakvi bilo prašanja vo vrska so ovie uslovi, ve molime kontaktirajte ne.